ΕΕΤΑΑ – Εγχειρίδιο και οδηγός σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Σαντορίνης (2016):


Δημιουργία μηχανισμών επιστημονικής παρακολούθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2015):

Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου στον Ν.Σάμου (2007)

Π1: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ν. ΣΑΜΟΥ: Λειτουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου, Βάση δεδομένων προσφοράς – ζήτησης, Καλές πρακτικές επιχειρήσεων – προορισμών, Σήμα Υπευθυνότητας και Τοπικής Ποιότητας

Π2: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ν. ΣΑΜΟΥ: Ετήσια έκθεση τουριστικής κατάστασης Ν. Σάμου 2004-2006

Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου Ν.Χίου (2007)

Π1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ν. Χίου: Λειτουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου, Βάση δεδομένων προσφοράς – ζήτησης, Καλές πρακτικές επιχειρήσεων – προορισμών, Σήμα Υπευθυνότητας και Τοπικής Ποιότητας

Π2: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ν. Χίου: Ετήσια έκθεση τουριστικής κατάστασης Ν. Χίου 2004-2006